Eika Norden steg +7,6 % i november. Til sammenligning steg det nordiske aksjemarkedet med +7,9 %, målt i norske kroner. Så langt i år har fondet steget med +17,8 %, mens den nordiske referanseindeksen har steget med +18.0 % i samme periode.

Status

På indeksnivå steg verdensindeksen MSCI med 9,4 % i november, målt i USD. I Norden var Sverige det sterkeste markedet med en oppgang på 7,8 %, mens Norge var det svakeste med en oppgang på 1,1 % for OBX indeksen. Både Danmark og Finland steg med i overkant av 6 %. Etter tre måneder med negativ avkastning i det globale aksjemarkedet, ble november en særdeles positiv måned. For å sette avkastningen i perspektiv, var oppgangen i det amerikanske aksjemarkedet, målt med den store S&P 500-indeksen som steg med 8,9 %, den nest beste november måneden siden 1980, ifølge Bloomberg (den beste november måned var i 2020, i etterkant av at forskere annonserte 9.november en Covid-vaksine med 90 % effektivitet). Den kraftige oppgangen i aksjemarkedet i november ble utløst av en nedgang i lange renter, spesielt renten på amerikanske 10-årige statsobligasjoner, som falt fra 4,9 % til 4,3 %.

Grunnen til at utviklingen i rentemarkedet er styrende for hvordan aksjemarkedet utvikler seg, er først og fremst fordi renten påvirker avkastningskravet investorer bruker når verdien av fremtidig inntjening skal beregnes. Rentemarkedet priser nå inn at sentralbanker skal begynne å kutte renten fra våren 2024. Adferden i aksjemarkedet tilsier at hvis inflasjonen er i ferd med å avta og svekkelse i økonomisk vekst bare blir moderat, så kan sentralbanker i både USA og Europa begynne å kutte renten i 2024 uten at det vil få store negative konsekvenser for sysselsetting og den økonomiske konjunkturen. Hvis rentene går ned, vil verdien på vekstselskaper, altså selskaper med sterk vekst lengre frem i tid, bli priset opp. Forvalterteamet i Eika Norden mener nøkkelen til dette scenariet vil være utviklingen i arbeidsmarkedet, spesielt i USA, de nærmeste månedene. Dette vil vi følge ekstra nøye med på. I månedsbrevet for oktober skrev vi at «fremover mot årsskifte vil vi posisjonere porteføljen mot selskaper som har en attraktiv kombinasjon av kvalitet og vekst, og som i tillegg vil være attraktive selskaper hvis rentemarkedet indikerer at lange renter har nådd en topp». Dette viste seg å være en riktig strategi, og vi fortsetter å posisjonere porteføljen i denne retningen.     

Avkastning i november             

De tre største positive bidragsyterne gjennom november var Atlas Copco, Volvo og Addtech. Atlas Copco er et industriselskap som blant annet produserer energieffektive kompressorer og trykkluftutstyr. Ved utgangen av november var Atlas Copco den nest største posisjonen i fondet med en andel på over 6 % (i både A & B-aksjer). Aksjen var opp 15 % målt i norske kroner på bakgrunn av generell industri-optimisme, men også drevet av nedgangen i lange renter. Volvo AB, som produserer lastebiler & busser, var opp 13 % gjennom måneden. Vi vurderer fortsatt aksjen som attraktivt priset, til tross for et usikkert lastebilmarked i 2024. Et annet industriselskap, Addtech AB, bidro positivt med en oppgang på 22 %. Addtech har historisk hatt høy vekst, og nedgangen i lange renter ga dermed klart positiv effekt til aksjen denne måned.

På den andre siden bidro Equinor, DSV og Frontline mest negativt denne måned. Equinor falt 4.5 % etter at oljeprisen falt fra 87 til 83 USD. På den siste dagen i måneden møttes OPEC og ble enig om et produksjonskutt på 1 million oljefat pr dag, men oljeprisen løftet seg ikke til tross for dette. Vi har gradvis gjennom året blitt noe mer forsiktige i energisektoren, og har i det siste redusert posisjonen i Equinor. Logistikk-selskapet DSV falt 2 % i november målt i norske kroner, blant annet forklart av fortsatt svake globale transportvolumer. Oljetransportselskapet Frontline falt 5 % i november på bakgrunn av usikkerheten i oljemarkedet og en svakere enn ventet rapport for tredje kvartal. Ved utgangen av november har vi ikke lenger en posisjon i Frontline.

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.